Strona główna / Regulamin

Regulamin

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

 • Definicje
 • Kontakt ze Sprzedawcą
 • Wymogi techniczne
 • Zakupy w Sklepie
 • Płatności
 • Realizacja zamówienia
 • Prawo odstąpienia od umowy
 • Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • Reklamacje
 • Dane osobowe
 • Zastrzeżenia

DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa
świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje
indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Twój sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem www.kawszyn.pl
Sprzedawca – Al Fianco Roman Kawszyn, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów,
NIP 8392555546, REGON 220102807, adres: ul. Okólna 2R/2, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki.

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Okólna 2R/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adres e-mail: [email protected]

WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a) urządzenie z dostępem do Internetu
b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest
aktywne konto e-mail.

ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają
podatek VAT.
Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w
Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy
towaru.
Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
Następnie Kupujący podaje dane niezbędne do zrealizowania oraz, jeśli w danym
przypadku ma to zastosowanie, wysyłki zamówienia.
Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i wybraniu przycisku
„płacę”.
Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym
a Sprzedawcą.
Po otrzymaniu przez system Strony Internetowej zamówienia, każdorazowo wysyłana
będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą
otrzymanie zamówienia.

PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, za pośrednictwem platformy płatniczej PayU.
Podmiotem świadczącym Usługę PayU Express na rzecz Klientów jest PayU. PayU
realizując Usługę PayU Express występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Zamówienie złożone przez Klienta a nieopłacone w terminie 7 dni od dnia jego złożenia
zostanie anulowane przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2.1. Zamówienia złożone na produkty wymagające wysyłki kompletowane są przez
Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Na czas realizacji składa się
czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia, oraz czas wysyłki.
2.2. Wysyłka realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski. W celu złożenia zamówienia
obejmującego wysyłkę za granicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego
oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy.
2.4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub
kuriera.
Zamówienia złożone na produkty audio realizowane są przez Sprzedawcę w ciągu 12
godzin poprzez wysłanie linku do pobrania zamówionego pliku.
Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba
trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie
ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować
Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego
na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca
został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi
się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w
związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub
do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Okólna 2R/2, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest
zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z
niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
towaru.
Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie
pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O
szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę
w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Kupującego.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu.
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę.
g) której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
h) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu
niż Konsument.

REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego
towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile
gwarancja została udzielona.
Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w
Kodeksie cywilnym:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b) przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
d) żądać usunięcia wady
Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub
elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie
reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego
towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Okólna 2R/2, 05-825
Grodzisk Mazowiecki .
Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej
warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2
Regulaminu.
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady
postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego
należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do
zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/
odr/.

DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania
ze Sklepu jest Sprzedawca.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji,
zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

ZASTRZEŻENIA
Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i
wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji
zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie
ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Dołącz do
newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach, wydarzeniach, live'ach i webinarach podaj swój adres email.